مقاطع فولادهای آلیاژی

مقاطع فولادهای آلیاژی

تکنیک های تغییر شکل ثانویه منجر به حصول شکل و خواص نهایی فولاد میشود. این تکنیک ها شامل موارد زیر است: شکل دهی (نورد سرد) ، که در زیر نقطه تبلور مجدد فلز ، به صورت تغییر شکل و اعمال نیروی مکانیکی (نه اثرات گرما)  انجام می شود. ماشینکاری (مته کاری) ، اتصال (جوشکاری) ، روکش (گالوانیزه کردن) ، عملیات حرارتی (بازپخت) ، عملیات سطحی (کربوره کردن).

 

سفارش محصول


شما میتوانید اپلیکشن آصاب را از این قسمت دانلود کنید