آلیاژ چیست

آلیاژ چیست

آلیاژ یعنی فلزی که از ترکیب دو یا چند فلز پدید آمده است

شما میتوانید اپلیکشن آصاب را از این قسمت دانلود کنید